Stan jakości wody

Stan jakości wody

Komunikat o stanie jakości wody

MBP Nowa Huta
Kraków, os. Kolorowe 29b

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu MBP Nowa Huta - Niecka sportowa

Niecka Sportowa

Stwierdzono ponadnormatywne wartości w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów.
Podjęto działania naprawcze.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Badanie z dnia 18.10.2020r.

System cyrkulacji

Woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Badanie z dnia 18.10.2020r.

II. Informacja o stanie wody na pływalni:

Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni wydana przez: Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Woda w KSOS MBP Nowa Huta os. Kolorowe 29b spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, z uchybieniami.